OBJAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA O MEĐUNARODNOM KALENDARU MEČEVA

OBJAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA O MEĐUNARODNOM KALENDARU MEČEVA

Gotovo polovina reprezentativaca koji igraju 50 ili više utakmica tokom sezone su...

TRENING KAMP ZA IGRAČE BEZ UGOVORA 2018

TRENING KAMP ZA IGRAČE BEZ UGOVORA 2018

Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore, u sklopu FIFPro Projekta, organizuje TRENING KAMP za...

Gala svečanost SPFCG posvećena najboljim u sezoni 2017/2018 I CFL

Gala svečanost SPFCG posvećena najboljim u sezoni 2017/2018 I CFL

Proglasili smo najbolje za Sezonu 2017/2018 I CFL. Gala svečanost održana 24.maja u Hotelu...

ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKE DIVIZIJE FIFPRO-a U NOVOM SADU

ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKE DIVIZIJE FIFPRO-a U NOVOM SADU

8. – 9.maja održana je Generalna skupština Evropske divizije FIFPro-a u Novom Sadu....

 • OBJAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA O MEĐUNARODNOM KALENDARU MEČEVA

  OBJAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA O MEĐUNARODNOM KALENDARU MEČEVA

  Monday, 11 June 2018 21:37
 • TRENING KAMP ZA IGRAČE BEZ UGOVORA 2018

  TRENING KAMP ZA IGRAČE BEZ UGOVORA 2018

  Sunday, 03 June 2018 22:57
 • Gala svečanost SPFCG posvećena najboljim u sezoni 2017/2018 I CFL

  Gala svečanost SPFCG posvećena najboljim u sezoni 2017/2018 I CFL

  Monday, 28 May 2018 08:43
 • ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKE DIVIZIJE FIFPRO-a U NOVOM SADU

  ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKE DIVIZIJE FIFPRO-a U NOVOM SADU

  Sunday, 13 May 2018 10:58

FIFA - FIFPro Word XI 2011

Nagrade za najbolji tim svijeta u 2011 godini glasalo je preko 50000 profesionalnih fudbalera


Najboljih jedanaest:
Golman: Ilker Casillas (Španija, Real Madrid);
Odbrana: Daniel Alves (Brazilija, Barcelona), Gerard Piqué (Španija, Barcelona), Sergio Ramos (Španija, Real Madrid), Nemanja Vidic (Srbija, Manchester United);
Sredina: Xabi Alonso (Španija, Real Madrid), Andrés Iniesta (Španija, Barcelona), Xavi (Španija, Barcelona).
Napad: Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalska, Real Madrid), Wayne Rooney (Anglija, Manchester United).

Na svečanoj ceremoniji u Cirihu 2012. godine nijesu prisustvovali četiri igrača Real Madrida zbog pripreme utakmice Španskog kupa. U ime tih igrača nagrade su primili Emilio Butraqueno i Zinedine Zidane.
Od 2005. godine otkada je FIFPro pokrovitelj po prvi put su izabrani Xaby Alonso i Wayne Rooney, dok su Messi i Ronaldo po četvrti put u naj tim svijeta i izjednačili rekord sa John Terrey iz Chelsea

Predsjednik AFE-a i Generalni sekretar FIFPro sa najboljim igračem svijeta 2011. godine Lionel Messi

Priznanje SPF Crne Gore


     Na Kongresu FIFPRO - a u Tel Avivu,
     održanom od 01.11.2011. do 04.11.2011.
     godine, Sindikat profesionalnih fudbalera
     Crne Gore nominovan je za kandidata
     u članstvo.  
     
     FIFPro sada broji 46 članova, 9 kandidata za
     članstvo i 9 posmatrača.

Memorandum o saradnji


Fudbalski savez Crne Gore, koga zastupa Dejan Savićević i Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore, kao reprezentativni predstavnik profesionalnih fudbalera u Crnoj Gori, koga zastupa Željko Janović  
zaključuju: Memorandum o saradnji

   Memorandum o saradnji
   Memorandum of Cooperation

CRNOGORSKI TRENERI OTPUTOVALI U ĐENOVU NA SEDMODNEVNU STUDIJSKU POSJETU SAMPDORIJI

Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re or­ga­ni­zo­vao je ve­li­ku stu­dij­sku po­sje­tu Samp­do­ri­ji za cr­no­gor­ske tre­ne­re ko­ji ra­de u klu­bo­vi­ma Pr­ve i Dru­ge li­ge. Pred­stav­ni­ci 24 klu­ba ot­pu­to­va­li su si­noć put Ita­li­je fe­ri­bo­tom Bar–Ba­ri, oda­kle će put auto­bu­som na­sta­vi­ti ka Đe­no­vi.
Po­čev od da­nas pa do na­red­nog po­ne­djelj­ka, cr­no­gor­ski tre­ne­ri će pra­ti­ti rad struč­nog šta­ba Samp­do­ri­je na či­jem če­lu se na­la­zi Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić, ne­ka­da­šnji sa­i­grač ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka FSCG De­ja­na Sa­vi­će­vi­ća i biv­ši se­lek­tor Sr­bi­je. Ne­po­sred­no pred put na Ape­ni­ne, tre­ne­ri su u Kam­pu na Sta­rom aero­dro­mu za­du­ži­li opre­mu, a di­rek­tor ško­le za tre­ne­re dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić je me­di­ji­ma pre­nio ono što ih to­kom na­red­ne sed­mi­ce oče­ku­je.
– Na­da­mo se da će ova stu­dij­ska po­sje­ta bi­ti ko­ri­sna za sve tre­ne­re, tim pri­je jer je Samp­do­ri­ja klub vi­so­kog ni­voa. A to su do­ka­za­li i ju­če, ka­da su re­mi­zi­ra­li ak­tu­el­nim ita­li­jan­skim pr­va­kom Ju­ven­tu­som. Pra­ti­će­mo ih kroz opo­ra­vak, kroz či­ta­vi tak­mi­čar­ski mi­kro­ci­klus do na­red­ne utak­mi­ce sa Udi­ne­ze­om, ko­ju će­mo svi za­jed­no po­sma­tra­ti. Si­gu­ran sam da će ovo ko­ri­sti­ti svim na­šim tre­ne­ri­ma – re­kao je Ra­ič­ko­vić.
Ko­li­ko će svim tre­ne­ri­ma bi­ti lak­še što se na če­lu Samp­do­ri­je na­la­zi naš čo­vjek, Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić.
– Mno­go. Mi­haj­lo­vić je ovu ide­ju pri­hva­tio sa odu­še­vlje­njem, spre­man je da od­go­vo­ri na sva na­ša pi­ta­nja i bi­će nam na ras­po­la­ga­nju či­ta­vo vri­je­me. Ob­ja­sni­će nam ka­ko pri­pre­ma eki­pa za igru kod ku­će, ka­ko ka­da igra u go­sti­ma, ka­ko opo­ra­vlja eki­pu. 
Ra­ič­ko­vić je ot­krio i de­talj ve­zan za rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra u Đe­no­vi.
– Sva­ko­dnev­no će­mo ske­ni­ra­ti rad na tre­nin­zi­ma i u ne­dje­lju uve­če gle­da­ti meč Samp­do­ri­je i Udi­ne­zea. Ta­ko­đe, po če­ti­ri tre­ne­ra će sva­ki dan da ski­ci­ra­ju tre­ning, a on­da će ga uve­če u ho­te­lu pre­zen­to­va­ti osta­li­ma. Že­li­mo da ova po­sje­ta bude uvod u još bo­lji rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra – is­ta­kao je dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić.
Pod­sje­ća­mo, put Ita­li­je kre­nu­li su sle­de­ći tre­ne­ri: Go­ran Pe­ri­šić (Bu­duć­nost), De­jan Ro­ga­no­vić (Ze­ta), Mi­lo­rad Ma­lo­vra­zić (Pe­tro­vac), Bra­ni­slav Mi­la­čić (Mo­gren), Mi­ljan Ra­do­vić (Gr­balj), Mir­ko Ma­rić (Ru­dar), Ko­sta Go­ra­no­vić (Su­tje­ska), Alek­san­dar Ne­do­vić (Mla­dost), Đu­ro Mi­ju­ško­vić (Lov­ćen), Ra­de Ve­šo­vić (Be­ra­ne), Slo­bo­dan Dra­ško­vić (Bo­kelj) i Mla­den Vu­ki­će­vić (Mor­nar). S dru­ge stra­ne, dru­go­li­ga­še će pred­sta­vlja­ti: Go­ran Jo­va­no­vić (Je­din­stvo), Želj­ko To­ma­še­vić (Ce­ti­nje), Mu­ha­med Le­kić (De­čić), Re­šad Pe­pić (Ibar), Zo­ran Trip­ko­vić (Brat­stvo), Dra­go­ljub Đu­re­tić (Kom), De­nis Ne­ko­vić (Je­ze­ro), Igor Ra­i­če­vić (Iga­lo), Pre­drag Per­čin (Ar­se­nal), Ne­boj­ša Asa­no­vić (Rad­nič­ki), Mi­li­ja Sa­vo­vić (Za­bje­lo) i De­jan Mr­va­lje­vić (Iskra).
D.P.
Slika

Mi­la­čić: Ako ukapiramo, dobro je...

Naj­i­sku­sni­ji me­đu tre­ne­ri­ma ko­ji su kre­nu­li u Đe­no­vu je Bra­ni­slav Mi­la­čić. Stra­teg Mo­gre­na je pred put is­ta­kao:
– Pr­vo, ide­ja je fe­no­me­nal­na. Vi­dje­će­mo ne­što ozbilj­no, bi­će nam pre­do­če­no sve za­što i ka­ko. Per­fekt­no za gle­da­nje i ana­li­zu.
Ko­li­ko će ko­ri­sti­ti? 
– Ko­li­ko ko bu­de htio. Ako ne­ko mi­sli da će­ po­ći ta­mo i na­u­či­ti sve, va­ra se.
Na pi­ta­nje da li se mo­že to što se vi­di u Đe­no­vi pri­mi­je­ni­ti u Cr­noj Go­ri, Mi­la­čić je od­go­vo­rio: 
– Ako bu­de­mo uka­pi­ra­li – do­bro je, ali ako bu­de­mo ka­pi­ra­li – to ne va­lja ni­šta – is­ta­kao je tre­ner bu­dvan­skih „maj­sto­ra s mo­ra”.

Br­no­vić oti­šao ranije 
da pri­ča sa Đo­ko­vi­ćem

U eks­pe­di­ci­ji ko­ja je ot­pu­to­va­la za Đe­no­vu, uz tre­ne­re pr­vo­li­ga­ša i dru­go­li­ga­ša su i pred­jed­nik FSCG De­jan Sa­vi­će­vić, se­lek­tor mla­dih Du­šan Vla­i­sa­vlje­vić, se­lek­tor ka­de­ta Bo­ris Lju­ti­ca, pi­o­ni­ra Bo­ris Mi­lič­ko­vić... Na spi­sku onih ko­ji će pra­ti­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća je i se­lek­tor A ti­ma Bran­ko Br­no­vić, ali nje­ga si­noć ni­je bi­lo na kam­pu.
Br­no­vić je u Ita­li­ju ot­pu­to­vao pri­je tri da­na auto­mo­bi­lom, a je­dan od raz­lo­ga što je oti­šao ra­ni­je je i Da­mjan Đo­ko­vić. Ve­zi­sta Li­vor­na odav­no se na­la­zi na me­ti struč­nog šta­ba „cr­ve­nih” i po­sto­ji mo­guć­nost upra­vo to­kom ovog bo­rav­ka u Ita­li­ji da do­đe do do­go­vo­ra.
Se­lek­tor „cr­ve­nih” je si­noć, za­jed­no sa svo­jim po­moć­ni­kom Dra­go­jem Le­ko­vi­ćem, po­sma­trao meč Mi­lan – Na­po­li na „San Si­ru”.


Ne­do­vić: Mo­že­mo do­sta 
da na­u­či­mo

Tre­ner Mla­do­sti Alek­san­dar Ne­do­vić slo­žio se sa ko­le­ga­ma da će bo­ra­vak u Đe­no­vi bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti.
– Mo­že­mo do­sta da na­u­či­mo. Ne­će­mo mo­ći da uzme­mo kom­ple­tan pro­gram, ali vi­dje­će­mo ka­ko se pri­stu­pa i ra­di sa ve­li­kim igra­či­ma, ka­ko re­a­gu­ju na Mi­haj­lo­vi­će­ve ko­rek­ci­je. Sve naj­bo­lje od nje­ga tre­ba po­ku­pi­ti, a on­da što je mo­gu­će bo­lje pri­la­go­di­ti na­šim uslo­vi­ma – is­ta­kao je Ne­do­vić.

To­ma­še­vić: Mi­haj­lo­vić me­đu naj­bo­lji­ma u Evro­pi


Želj­ko To­ma­še­vić, tre­ner Ce­ti­nja, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što će se­dam da­na gle­da­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća.
– Ovo je fe­no­me­nal­na ide­ja i si­gur­no će svi­ma na­ma ko­ri­sti­ti. Ima­će­mo šta da vi­di­mo i da se uvje­ri­mo ka­ko ra­di je­dan od naj­bo­ljih evrop­skih tre­ne­ra Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić. Da je ta­ko, po­ka­zao je vo­de­ći sa klu­pe re­pre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je – re­kao je To­ma­še­vić.

Izbor NAJBOLJEG TIMA Telekom 1. CFL - sezona 2015/2016