FIFPRo podržava jedinstvo interesnih strana u fudbalu povodom pandemije korona virusa

FIFPRo podržava jedinstvo interesnih strana u fudbalu povodom pandemije korona virusa

Potpuno podržavamo odluke donesene od strane UEFA i CONMEBOL-a da odgode Euro 2020 i Copa America...

REZOLUCIJA EVROPSKE FUDBALSKE PORODICE O KOORDINISANOM ODGOVORU NA UTICAJ KORONAVIRUSA (COVID-19) NA TAKMIČENJA

REZOLUCIJA EVROPSKE FUDBALSKE PORODICE O KOORDINISANOM ODGOVORU NA UTICAJ KORONAVIRUSA (COVID-19) NA TAKMIČENJA

Evropska fudbalska asocijacija (UEFA), FIFPro Evropa, Evropska asocijacija klubova (ECA),...

COVID19 - SAVJETI ZA IGRAČE I KLUBOVE

COVID19 - SAVJETI ZA IGRAČE I KLUBOVE

  COVID19 - SAVJETI ZA IGRAČE I KLUBOVE Sindikat fudbalera u Švajcarskoj (SAFP) član...

ODRŽAN KONGRES PRAVNIKA U AMSTERDAMU

ODRŽAN KONGRES PRAVNIKA U AMSTERDAMU

  Na pravnom kongresu FIFPRO-a održanom u Amsterdamu 18. i 19. februara smo dobili dosta...

REGIONALNI SASTANAK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA

REGIONALNI SASTANAK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA

U Zagrebu je 10. februara održan radni sastanak regionalnih sindikata profesionalnih...

 • FIFPRo podržava jedinstvo interesnih strana u fudbalu povodom pandemije korona virusa

  FIFPRo podržava jedinstvo interesnih strana u fudbalu povodom pandemije korona virusa

  Saturday, 21 March 2020 22:32
 • REZOLUCIJA EVROPSKE FUDBALSKE PORODICE O KOORDINISANOM ODGOVORU NA UTICAJ KORONAVIRUSA (COVID-19) NA TAKMIČENJA

  REZOLUCIJA EVROPSKE FUDBALSKE PORODICE O KOORDINISANOM ODGOVORU NA UTICAJ KORONAVIRUSA (COVID-19)...

  Friday, 20 March 2020 15:39
 • COVID19 - SAVJETI ZA IGRAČE I KLUBOVE

  COVID19 - SAVJETI ZA IGRAČE I KLUBOVE

  Friday, 13 March 2020 20:45
 • ODRŽAN KONGRES PRAVNIKA U AMSTERDAMU

  ODRŽAN KONGRES PRAVNIKA U AMSTERDAMU

  Monday, 09 March 2020 19:55
 • REGIONALNI SASTANAK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA

  REGIONALNI SASTANAK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA

  Tuesday, 03 March 2020 09:54

FIFA - FIFPro Word XI 2011

Nagrade za najbolji tim svijeta u 2011 godini glasalo je preko 50000 profesionalnih fudbalera


Najboljih jedanaest:
Golman: Ilker Casillas (Španija, Real Madrid);
Odbrana: Daniel Alves (Brazilija, Barcelona), Gerard Piqué (Španija, Barcelona), Sergio Ramos (Španija, Real Madrid), Nemanja Vidic (Srbija, Manchester United);
Sredina: Xabi Alonso (Španija, Real Madrid), Andrés Iniesta (Španija, Barcelona), Xavi (Španija, Barcelona).
Napad: Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalska, Real Madrid), Wayne Rooney (Anglija, Manchester United).

Na svečanoj ceremoniji u Cirihu 2012. godine nijesu prisustvovali četiri igrača Real Madrida zbog pripreme utakmice Španskog kupa. U ime tih igrača nagrade su primili Emilio Butraqueno i Zinedine Zidane.
Od 2005. godine otkada je FIFPro pokrovitelj po prvi put su izabrani Xaby Alonso i Wayne Rooney, dok su Messi i Ronaldo po četvrti put u naj tim svijeta i izjednačili rekord sa John Terrey iz Chelsea

Predsjednik AFE-a i Generalni sekretar FIFPro sa najboljim igračem svijeta 2011. godine Lionel Messi

Priznanje SPF Crne Gore


     Na Kongresu FIFPRO - a u Tel Avivu,
     održanom od 01.11.2011. do 04.11.2011.
     godine, Sindikat profesionalnih fudbalera
     Crne Gore nominovan je za kandidata
     u članstvo.  
     
     FIFPro sada broji 46 članova, 9 kandidata za
     članstvo i 9 posmatrača.

Memorandum o saradnji


Fudbalski savez Crne Gore, koga zastupa Dejan Savićević i Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore, kao reprezentativni predstavnik profesionalnih fudbalera u Crnoj Gori, koga zastupa Željko Janović  
zaključuju: Memorandum o saradnji

   Memorandum o saradnji
   Memorandum of Cooperation

CRNOGORSKI TRENERI OTPUTOVALI U ĐENOVU NA SEDMODNEVNU STUDIJSKU POSJETU SAMPDORIJI

Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re or­ga­ni­zo­vao je ve­li­ku stu­dij­sku po­sje­tu Samp­do­ri­ji za cr­no­gor­ske tre­ne­re ko­ji ra­de u klu­bo­vi­ma Pr­ve i Dru­ge li­ge. Pred­stav­ni­ci 24 klu­ba ot­pu­to­va­li su si­noć put Ita­li­je fe­ri­bo­tom Bar–Ba­ri, oda­kle će put auto­bu­som na­sta­vi­ti ka Đe­no­vi.
Po­čev od da­nas pa do na­red­nog po­ne­djelj­ka, cr­no­gor­ski tre­ne­ri će pra­ti­ti rad struč­nog šta­ba Samp­do­ri­je na či­jem če­lu se na­la­zi Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić, ne­ka­da­šnji sa­i­grač ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka FSCG De­ja­na Sa­vi­će­vi­ća i biv­ši se­lek­tor Sr­bi­je. Ne­po­sred­no pred put na Ape­ni­ne, tre­ne­ri su u Kam­pu na Sta­rom aero­dro­mu za­du­ži­li opre­mu, a di­rek­tor ško­le za tre­ne­re dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić je me­di­ji­ma pre­nio ono što ih to­kom na­red­ne sed­mi­ce oče­ku­je.
– Na­da­mo se da će ova stu­dij­ska po­sje­ta bi­ti ko­ri­sna za sve tre­ne­re, tim pri­je jer je Samp­do­ri­ja klub vi­so­kog ni­voa. A to su do­ka­za­li i ju­če, ka­da su re­mi­zi­ra­li ak­tu­el­nim ita­li­jan­skim pr­va­kom Ju­ven­tu­som. Pra­ti­će­mo ih kroz opo­ra­vak, kroz či­ta­vi tak­mi­čar­ski mi­kro­ci­klus do na­red­ne utak­mi­ce sa Udi­ne­ze­om, ko­ju će­mo svi za­jed­no po­sma­tra­ti. Si­gu­ran sam da će ovo ko­ri­sti­ti svim na­šim tre­ne­ri­ma – re­kao je Ra­ič­ko­vić.
Ko­li­ko će svim tre­ne­ri­ma bi­ti lak­še što se na če­lu Samp­do­ri­je na­la­zi naš čo­vjek, Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić.
– Mno­go. Mi­haj­lo­vić je ovu ide­ju pri­hva­tio sa odu­še­vlje­njem, spre­man je da od­go­vo­ri na sva na­ša pi­ta­nja i bi­će nam na ras­po­la­ga­nju či­ta­vo vri­je­me. Ob­ja­sni­će nam ka­ko pri­pre­ma eki­pa za igru kod ku­će, ka­ko ka­da igra u go­sti­ma, ka­ko opo­ra­vlja eki­pu. 
Ra­ič­ko­vić je ot­krio i de­talj ve­zan za rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra u Đe­no­vi.
– Sva­ko­dnev­no će­mo ske­ni­ra­ti rad na tre­nin­zi­ma i u ne­dje­lju uve­če gle­da­ti meč Samp­do­ri­je i Udi­ne­zea. Ta­ko­đe, po če­ti­ri tre­ne­ra će sva­ki dan da ski­ci­ra­ju tre­ning, a on­da će ga uve­če u ho­te­lu pre­zen­to­va­ti osta­li­ma. Že­li­mo da ova po­sje­ta bude uvod u još bo­lji rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra – is­ta­kao je dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić.
Pod­sje­ća­mo, put Ita­li­je kre­nu­li su sle­de­ći tre­ne­ri: Go­ran Pe­ri­šić (Bu­duć­nost), De­jan Ro­ga­no­vić (Ze­ta), Mi­lo­rad Ma­lo­vra­zić (Pe­tro­vac), Bra­ni­slav Mi­la­čić (Mo­gren), Mi­ljan Ra­do­vić (Gr­balj), Mir­ko Ma­rić (Ru­dar), Ko­sta Go­ra­no­vić (Su­tje­ska), Alek­san­dar Ne­do­vić (Mla­dost), Đu­ro Mi­ju­ško­vić (Lov­ćen), Ra­de Ve­šo­vić (Be­ra­ne), Slo­bo­dan Dra­ško­vić (Bo­kelj) i Mla­den Vu­ki­će­vić (Mor­nar). S dru­ge stra­ne, dru­go­li­ga­še će pred­sta­vlja­ti: Go­ran Jo­va­no­vić (Je­din­stvo), Želj­ko To­ma­še­vić (Ce­ti­nje), Mu­ha­med Le­kić (De­čić), Re­šad Pe­pić (Ibar), Zo­ran Trip­ko­vić (Brat­stvo), Dra­go­ljub Đu­re­tić (Kom), De­nis Ne­ko­vić (Je­ze­ro), Igor Ra­i­če­vić (Iga­lo), Pre­drag Per­čin (Ar­se­nal), Ne­boj­ša Asa­no­vić (Rad­nič­ki), Mi­li­ja Sa­vo­vić (Za­bje­lo) i De­jan Mr­va­lje­vić (Iskra).
D.P.
Slika

Mi­la­čić: Ako ukapiramo, dobro je...

Naj­i­sku­sni­ji me­đu tre­ne­ri­ma ko­ji su kre­nu­li u Đe­no­vu je Bra­ni­slav Mi­la­čić. Stra­teg Mo­gre­na je pred put is­ta­kao:
– Pr­vo, ide­ja je fe­no­me­nal­na. Vi­dje­će­mo ne­što ozbilj­no, bi­će nam pre­do­če­no sve za­što i ka­ko. Per­fekt­no za gle­da­nje i ana­li­zu.
Ko­li­ko će ko­ri­sti­ti? 
– Ko­li­ko ko bu­de htio. Ako ne­ko mi­sli da će­ po­ći ta­mo i na­u­či­ti sve, va­ra se.
Na pi­ta­nje da li se mo­že to što se vi­di u Đe­no­vi pri­mi­je­ni­ti u Cr­noj Go­ri, Mi­la­čić je od­go­vo­rio: 
– Ako bu­de­mo uka­pi­ra­li – do­bro je, ali ako bu­de­mo ka­pi­ra­li – to ne va­lja ni­šta – is­ta­kao je tre­ner bu­dvan­skih „maj­sto­ra s mo­ra”.

Br­no­vić oti­šao ranije 
da pri­ča sa Đo­ko­vi­ćem

U eks­pe­di­ci­ji ko­ja je ot­pu­to­va­la za Đe­no­vu, uz tre­ne­re pr­vo­li­ga­ša i dru­go­li­ga­ša su i pred­jed­nik FSCG De­jan Sa­vi­će­vić, se­lek­tor mla­dih Du­šan Vla­i­sa­vlje­vić, se­lek­tor ka­de­ta Bo­ris Lju­ti­ca, pi­o­ni­ra Bo­ris Mi­lič­ko­vić... Na spi­sku onih ko­ji će pra­ti­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća je i se­lek­tor A ti­ma Bran­ko Br­no­vić, ali nje­ga si­noć ni­je bi­lo na kam­pu.
Br­no­vić je u Ita­li­ju ot­pu­to­vao pri­je tri da­na auto­mo­bi­lom, a je­dan od raz­lo­ga što je oti­šao ra­ni­je je i Da­mjan Đo­ko­vić. Ve­zi­sta Li­vor­na odav­no se na­la­zi na me­ti struč­nog šta­ba „cr­ve­nih” i po­sto­ji mo­guć­nost upra­vo to­kom ovog bo­rav­ka u Ita­li­ji da do­đe do do­go­vo­ra.
Se­lek­tor „cr­ve­nih” je si­noć, za­jed­no sa svo­jim po­moć­ni­kom Dra­go­jem Le­ko­vi­ćem, po­sma­trao meč Mi­lan – Na­po­li na „San Si­ru”.


Ne­do­vić: Mo­že­mo do­sta 
da na­u­či­mo

Tre­ner Mla­do­sti Alek­san­dar Ne­do­vić slo­žio se sa ko­le­ga­ma da će bo­ra­vak u Đe­no­vi bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti.
– Mo­že­mo do­sta da na­u­či­mo. Ne­će­mo mo­ći da uzme­mo kom­ple­tan pro­gram, ali vi­dje­će­mo ka­ko se pri­stu­pa i ra­di sa ve­li­kim igra­či­ma, ka­ko re­a­gu­ju na Mi­haj­lo­vi­će­ve ko­rek­ci­je. Sve naj­bo­lje od nje­ga tre­ba po­ku­pi­ti, a on­da što je mo­gu­će bo­lje pri­la­go­di­ti na­šim uslo­vi­ma – is­ta­kao je Ne­do­vić.

To­ma­še­vić: Mi­haj­lo­vić me­đu naj­bo­lji­ma u Evro­pi


Želj­ko To­ma­še­vić, tre­ner Ce­ti­nja, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što će se­dam da­na gle­da­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća.
– Ovo je fe­no­me­nal­na ide­ja i si­gur­no će svi­ma na­ma ko­ri­sti­ti. Ima­će­mo šta da vi­di­mo i da se uvje­ri­mo ka­ko ra­di je­dan od naj­bo­ljih evrop­skih tre­ne­ra Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić. Da je ta­ko, po­ka­zao je vo­de­ći sa klu­pe re­pre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je – re­kao je To­ma­še­vić.