FIFA FIFPRO ŽENSKI WORLD 11

FIFA FIFPRO ŽENSKI WORLD 11

2018-2019 FIFA FIFPRO WORLD 11GOLMANKA Sari van Vendal (Holandija, Arsenal/...

SVEČANO PROGLAŠEN NAJBOLJI TIM SVIJETA – FIFA FIFPRO WORLD 11

SVEČANO PROGLAŠEN NAJBOLJI TIM SVIJETA – FIFA FIFPRO WORLD 11

Virgil van Dijk je jedan od dva igrača Liverpula i jedan trojice Holanđana koji su...

Fudbal na granici izdržljivosti

Fudbal na granici izdržljivosti

Povodom, u poslednje vrijeme, primjetnog trenda da se u uslovima otežanih klimatskih uslova,...

U Amsterdamu održana vanredna Generalna skupstina FIFPro-a

U Amsterdamu održana vanredna Generalna skupstina FIFPro-a

Na vanrednoj generalnoj skupštini FIFPro-a održanoj 19. i 20. juna bilo je prisutno 65...

Svečano proglašenje NajTima i Najboljeg igrača I CFL 2018/2019

Svečano proglašenje NajTima i Najboljeg igrača I CFL 2018/2019

Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore (SPFCG), tradicionalno, šestu godinu zaredom,...

 • FIFA FIFPRO ŽENSKI WORLD 11

  FIFA FIFPRO ŽENSKI WORLD 11

  Monday, 23 September 2019 21:31
 • SVEČANO PROGLAŠEN NAJBOLJI TIM SVIJETA – FIFA FIFPRO WORLD 11

  SVEČANO PROGLAŠEN NAJBOLJI TIM SVIJETA – FIFA FIFPRO WORLD 11

  Monday, 23 September 2019 21:26
 • Fudbal na granici izdržljivosti

  Fudbal na granici izdržljivosti

  Monday, 19 August 2019 00:52
 • U Amsterdamu održana vanredna Generalna skupstina FIFPro-a

  U Amsterdamu održana vanredna Generalna skupstina FIFPro-a

  Sunday, 30 June 2019 11:20
 • Svečano proglašenje NajTima i Najboljeg igrača I CFL 2018/2019

  Svečano proglašenje NajTima i Najboljeg igrača I CFL 2018/2019

  Tuesday, 28 May 2019 22:09

Priznanje SPF Crne Gore


     Na Kongresu FIFPRO - a u Tel Avivu,
     održanom od 01.11.2011. do 04.11.2011.
     godine, Sindikat profesionalnih fudbalera
     Crne Gore nominovan je za kandidata
     u članstvo.  
     
     FIFPro sada broji 46 članova, 9 kandidata za
     članstvo i 9 posmatrača.

Memorandum o saradnji


Fudbalski savez Crne Gore, koga zastupa Dejan Savićević i Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore, kao reprezentativni predstavnik profesionalnih fudbalera u Crnoj Gori, koga zastupa Željko Janović  
zaključuju: Memorandum o saradnji

   Memorandum o saradnji
   Memorandum of Cooperation

CRNOGORSKI TRENERI OTPUTOVALI U ĐENOVU NA SEDMODNEVNU STUDIJSKU POSJETU SAMPDORIJI

Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re or­ga­ni­zo­vao je ve­li­ku stu­dij­sku po­sje­tu Samp­do­ri­ji za cr­no­gor­ske tre­ne­re ko­ji ra­de u klu­bo­vi­ma Pr­ve i Dru­ge li­ge. Pred­stav­ni­ci 24 klu­ba ot­pu­to­va­li su si­noć put Ita­li­je fe­ri­bo­tom Bar–Ba­ri, oda­kle će put auto­bu­som na­sta­vi­ti ka Đe­no­vi.
Po­čev od da­nas pa do na­red­nog po­ne­djelj­ka, cr­no­gor­ski tre­ne­ri će pra­ti­ti rad struč­nog šta­ba Samp­do­ri­je na či­jem če­lu se na­la­zi Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić, ne­ka­da­šnji sa­i­grač ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka FSCG De­ja­na Sa­vi­će­vi­ća i biv­ši se­lek­tor Sr­bi­je. Ne­po­sred­no pred put na Ape­ni­ne, tre­ne­ri su u Kam­pu na Sta­rom aero­dro­mu za­du­ži­li opre­mu, a di­rek­tor ško­le za tre­ne­re dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić je me­di­ji­ma pre­nio ono što ih to­kom na­red­ne sed­mi­ce oče­ku­je.
– Na­da­mo se da će ova stu­dij­ska po­sje­ta bi­ti ko­ri­sna za sve tre­ne­re, tim pri­je jer je Samp­do­ri­ja klub vi­so­kog ni­voa. A to su do­ka­za­li i ju­če, ka­da su re­mi­zi­ra­li ak­tu­el­nim ita­li­jan­skim pr­va­kom Ju­ven­tu­som. Pra­ti­će­mo ih kroz opo­ra­vak, kroz či­ta­vi tak­mi­čar­ski mi­kro­ci­klus do na­red­ne utak­mi­ce sa Udi­ne­ze­om, ko­ju će­mo svi za­jed­no po­sma­tra­ti. Si­gu­ran sam da će ovo ko­ri­sti­ti svim na­šim tre­ne­ri­ma – re­kao je Ra­ič­ko­vić.
Ko­li­ko će svim tre­ne­ri­ma bi­ti lak­še što se na če­lu Samp­do­ri­je na­la­zi naš čo­vjek, Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić.
– Mno­go. Mi­haj­lo­vić je ovu ide­ju pri­hva­tio sa odu­še­vlje­njem, spre­man je da od­go­vo­ri na sva na­ša pi­ta­nja i bi­će nam na ras­po­la­ga­nju či­ta­vo vri­je­me. Ob­ja­sni­će nam ka­ko pri­pre­ma eki­pa za igru kod ku­će, ka­ko ka­da igra u go­sti­ma, ka­ko opo­ra­vlja eki­pu. 
Ra­ič­ko­vić je ot­krio i de­talj ve­zan za rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra u Đe­no­vi.
– Sva­ko­dnev­no će­mo ske­ni­ra­ti rad na tre­nin­zi­ma i u ne­dje­lju uve­če gle­da­ti meč Samp­do­ri­je i Udi­ne­zea. Ta­ko­đe, po če­ti­ri tre­ne­ra će sva­ki dan da ski­ci­ra­ju tre­ning, a on­da će ga uve­če u ho­te­lu pre­zen­to­va­ti osta­li­ma. Že­li­mo da ova po­sje­ta bude uvod u još bo­lji rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra – is­ta­kao je dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić.
Pod­sje­ća­mo, put Ita­li­je kre­nu­li su sle­de­ći tre­ne­ri: Go­ran Pe­ri­šić (Bu­duć­nost), De­jan Ro­ga­no­vić (Ze­ta), Mi­lo­rad Ma­lo­vra­zić (Pe­tro­vac), Bra­ni­slav Mi­la­čić (Mo­gren), Mi­ljan Ra­do­vić (Gr­balj), Mir­ko Ma­rić (Ru­dar), Ko­sta Go­ra­no­vić (Su­tje­ska), Alek­san­dar Ne­do­vić (Mla­dost), Đu­ro Mi­ju­ško­vić (Lov­ćen), Ra­de Ve­šo­vić (Be­ra­ne), Slo­bo­dan Dra­ško­vić (Bo­kelj) i Mla­den Vu­ki­će­vić (Mor­nar). S dru­ge stra­ne, dru­go­li­ga­še će pred­sta­vlja­ti: Go­ran Jo­va­no­vić (Je­din­stvo), Želj­ko To­ma­še­vić (Ce­ti­nje), Mu­ha­med Le­kić (De­čić), Re­šad Pe­pić (Ibar), Zo­ran Trip­ko­vić (Brat­stvo), Dra­go­ljub Đu­re­tić (Kom), De­nis Ne­ko­vić (Je­ze­ro), Igor Ra­i­če­vić (Iga­lo), Pre­drag Per­čin (Ar­se­nal), Ne­boj­ša Asa­no­vić (Rad­nič­ki), Mi­li­ja Sa­vo­vić (Za­bje­lo) i De­jan Mr­va­lje­vić (Iskra).
D.P.
Slika

Mi­la­čić: Ako ukapiramo, dobro je...

Naj­i­sku­sni­ji me­đu tre­ne­ri­ma ko­ji su kre­nu­li u Đe­no­vu je Bra­ni­slav Mi­la­čić. Stra­teg Mo­gre­na je pred put is­ta­kao:
– Pr­vo, ide­ja je fe­no­me­nal­na. Vi­dje­će­mo ne­što ozbilj­no, bi­će nam pre­do­če­no sve za­što i ka­ko. Per­fekt­no za gle­da­nje i ana­li­zu.
Ko­li­ko će ko­ri­sti­ti? 
– Ko­li­ko ko bu­de htio. Ako ne­ko mi­sli da će­ po­ći ta­mo i na­u­či­ti sve, va­ra se.
Na pi­ta­nje da li se mo­že to što se vi­di u Đe­no­vi pri­mi­je­ni­ti u Cr­noj Go­ri, Mi­la­čić je od­go­vo­rio: 
– Ako bu­de­mo uka­pi­ra­li – do­bro je, ali ako bu­de­mo ka­pi­ra­li – to ne va­lja ni­šta – is­ta­kao je tre­ner bu­dvan­skih „maj­sto­ra s mo­ra”.

Br­no­vić oti­šao ranije 
da pri­ča sa Đo­ko­vi­ćem

U eks­pe­di­ci­ji ko­ja je ot­pu­to­va­la za Đe­no­vu, uz tre­ne­re pr­vo­li­ga­ša i dru­go­li­ga­ša su i pred­jed­nik FSCG De­jan Sa­vi­će­vić, se­lek­tor mla­dih Du­šan Vla­i­sa­vlje­vić, se­lek­tor ka­de­ta Bo­ris Lju­ti­ca, pi­o­ni­ra Bo­ris Mi­lič­ko­vić... Na spi­sku onih ko­ji će pra­ti­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća je i se­lek­tor A ti­ma Bran­ko Br­no­vić, ali nje­ga si­noć ni­je bi­lo na kam­pu.
Br­no­vić je u Ita­li­ju ot­pu­to­vao pri­je tri da­na auto­mo­bi­lom, a je­dan od raz­lo­ga što je oti­šao ra­ni­je je i Da­mjan Đo­ko­vić. Ve­zi­sta Li­vor­na odav­no se na­la­zi na me­ti struč­nog šta­ba „cr­ve­nih” i po­sto­ji mo­guć­nost upra­vo to­kom ovog bo­rav­ka u Ita­li­ji da do­đe do do­go­vo­ra.
Se­lek­tor „cr­ve­nih” je si­noć, za­jed­no sa svo­jim po­moć­ni­kom Dra­go­jem Le­ko­vi­ćem, po­sma­trao meč Mi­lan – Na­po­li na „San Si­ru”.


Ne­do­vić: Mo­že­mo do­sta 
da na­u­či­mo

Tre­ner Mla­do­sti Alek­san­dar Ne­do­vić slo­žio se sa ko­le­ga­ma da će bo­ra­vak u Đe­no­vi bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti.
– Mo­že­mo do­sta da na­u­či­mo. Ne­će­mo mo­ći da uzme­mo kom­ple­tan pro­gram, ali vi­dje­će­mo ka­ko se pri­stu­pa i ra­di sa ve­li­kim igra­či­ma, ka­ko re­a­gu­ju na Mi­haj­lo­vi­će­ve ko­rek­ci­je. Sve naj­bo­lje od nje­ga tre­ba po­ku­pi­ti, a on­da što je mo­gu­će bo­lje pri­la­go­di­ti na­šim uslo­vi­ma – is­ta­kao je Ne­do­vić.

To­ma­še­vić: Mi­haj­lo­vić me­đu naj­bo­lji­ma u Evro­pi


Želj­ko To­ma­še­vić, tre­ner Ce­ti­nja, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što će se­dam da­na gle­da­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća.
– Ovo je fe­no­me­nal­na ide­ja i si­gur­no će svi­ma na­ma ko­ri­sti­ti. Ima­će­mo šta da vi­di­mo i da se uvje­ri­mo ka­ko ra­di je­dan od naj­bo­ljih evrop­skih tre­ne­ra Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić. Da je ta­ko, po­ka­zao je vo­de­ći sa klu­pe re­pre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je – re­kao je To­ma­še­vić.

Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore

     Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore je interesna, samostalna, demokratska, nezavisna i dobrovoljna organizacija članova Sindikata koji predstavlja organizacioni dio Granskog Sindikata sporta Crne Gore.
     Skraćeni naziv Sindikata je: „SPF CG“
     Sindikat je nezavisna organizacija u koju se dobrovoljno učlanjuju profesionalni fudbaleri, angažovani u klubovima koji djeluju u okviru Fudbalskog Saveza Crne Gore.
     Članstvo u Sindikatu je pojedinačno.
     SPF CG djeluje u sastavu Sindikata sporta CG. Sjedište Sindikata je u Podgorici.

                    

     Sindikat na principima ravnopravnosti, uzajamnosti i solidarnosti sarađuje sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu i međunarodnim sindikalnim organizacijama u skladu sa osnovnim programskim opredjeljenjima i zajednički utvrđenim stavovima Sindikata sporta Crne Gore.
     Zadatak i svrha Sindikata je objedinjavanje zaštite i unapređivanje pojedinačnih, posebnih i zajedničkih ekonomskih, socijalnih, profesionalnih i kulturnih interesa i prava svojih članova, kao i sporta uopšte.
     Sindikat teži objedinjavanju interesa svih profesionalnih fudbalera koji su pojedinačno zaposleni ili angažovani uz naknadu, ili traže takvu vrstu zaposlenja pri fudbalskom klubu, savezu ili profesionalnom udruženju.

 STATUT Sindikata prof. fudbalera CG 2009    
 STATUT eng