Crnogorski bombarder: Počeo kao golman, sad je napast za golmane

Crnogorski bombarder: Počeo kao golman, sad je napast za golmane

Nikola Krstović ima 18 godina, a već treću sezonu je jedan od glavnih aktera crnogorske klupske...

Fudbalski savez Crne Gore proglasio najbolje u 2018

Fudbalski savez Crne Gore proglasio najbolje u 2018

  Na svečanoj ceremoniji koju organizuje Fudbalski savez Crne Gore održanoj 26.decembra...

Održana Generalna skupština FIFPro-a u Rimu

Održana Generalna skupština FIFPro-a u Rimu

Od 27. do 29.novembra 2018.godine u Rimu održan je Kongres FIFPro-a . Tokom trodnevnog skupa , na...

Održan sastanak Odbora za sektorski socijalni dijalog u profesionalnom fudbalu.

Održan sastanak Odbora za sektorski socijalni dijalog u profesionalnom fudbalu.

23. novembra 2018. održan je sastanak Odbora za sektorski socijalni dijalog u profesionalnom...

 • Crnogorski bombarder: Počeo kao golman, sad je napast za golmane

  Crnogorski bombarder: Počeo kao golman, sad je napast za golmane

  Sunday, 10 February 2019 22:31
 • Fudbalski savez Crne Gore proglasio najbolje u 2018

  Fudbalski savez Crne Gore proglasio najbolje u 2018

  Sunday, 30 December 2018 16:48
 • Održana Generalna skupština FIFPro-a u Rimu

  Održana Generalna skupština FIFPro-a u Rimu

  Sunday, 02 December 2018 10:54
 • Održan sastanak Odbora za sektorski socijalni dijalog u profesionalnom fudbalu.

  Održan sastanak Odbora za sektorski socijalni dijalog u profesionalnom fudbalu.

  Saturday, 24 November 2018 12:46

Memorandum o saradnji


Fudbalski savez Crne Gore, koga zastupa Dejan Savićević i Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore, kao reprezentativni predstavnik profesionalnih fudbalera u Crnoj Gori, koga zastupa Željko Janović  
zaključuju: Memorandum o saradnji

   Memorandum o saradnji
   Memorandum of Cooperation

CRNOGORSKI TRENERI OTPUTOVALI U ĐENOVU NA SEDMODNEVNU STUDIJSKU POSJETU SAMPDORIJI

Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re or­ga­ni­zo­vao je ve­li­ku stu­dij­sku po­sje­tu Samp­do­ri­ji za cr­no­gor­ske tre­ne­re ko­ji ra­de u klu­bo­vi­ma Pr­ve i Dru­ge li­ge. Pred­stav­ni­ci 24 klu­ba ot­pu­to­va­li su si­noć put Ita­li­je fe­ri­bo­tom Bar–Ba­ri, oda­kle će put auto­bu­som na­sta­vi­ti ka Đe­no­vi.
Po­čev od da­nas pa do na­red­nog po­ne­djelj­ka, cr­no­gor­ski tre­ne­ri će pra­ti­ti rad struč­nog šta­ba Samp­do­ri­je na či­jem če­lu se na­la­zi Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić, ne­ka­da­šnji sa­i­grač ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka FSCG De­ja­na Sa­vi­će­vi­ća i biv­ši se­lek­tor Sr­bi­je. Ne­po­sred­no pred put na Ape­ni­ne, tre­ne­ri su u Kam­pu na Sta­rom aero­dro­mu za­du­ži­li opre­mu, a di­rek­tor ško­le za tre­ne­re dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić je me­di­ji­ma pre­nio ono što ih to­kom na­red­ne sed­mi­ce oče­ku­je.
– Na­da­mo se da će ova stu­dij­ska po­sje­ta bi­ti ko­ri­sna za sve tre­ne­re, tim pri­je jer je Samp­do­ri­ja klub vi­so­kog ni­voa. A to su do­ka­za­li i ju­če, ka­da su re­mi­zi­ra­li ak­tu­el­nim ita­li­jan­skim pr­va­kom Ju­ven­tu­som. Pra­ti­će­mo ih kroz opo­ra­vak, kroz či­ta­vi tak­mi­čar­ski mi­kro­ci­klus do na­red­ne utak­mi­ce sa Udi­ne­ze­om, ko­ju će­mo svi za­jed­no po­sma­tra­ti. Si­gu­ran sam da će ovo ko­ri­sti­ti svim na­šim tre­ne­ri­ma – re­kao je Ra­ič­ko­vić.
Ko­li­ko će svim tre­ne­ri­ma bi­ti lak­še što se na če­lu Samp­do­ri­je na­la­zi naš čo­vjek, Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić.
– Mno­go. Mi­haj­lo­vić je ovu ide­ju pri­hva­tio sa odu­še­vlje­njem, spre­man je da od­go­vo­ri na sva na­ša pi­ta­nja i bi­će nam na ras­po­la­ga­nju či­ta­vo vri­je­me. Ob­ja­sni­će nam ka­ko pri­pre­ma eki­pa za igru kod ku­će, ka­ko ka­da igra u go­sti­ma, ka­ko opo­ra­vlja eki­pu. 
Ra­ič­ko­vić je ot­krio i de­talj ve­zan za rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra u Đe­no­vi.
– Sva­ko­dnev­no će­mo ske­ni­ra­ti rad na tre­nin­zi­ma i u ne­dje­lju uve­če gle­da­ti meč Samp­do­ri­je i Udi­ne­zea. Ta­ko­đe, po če­ti­ri tre­ne­ra će sva­ki dan da ski­ci­ra­ju tre­ning, a on­da će ga uve­če u ho­te­lu pre­zen­to­va­ti osta­li­ma. Že­li­mo da ova po­sje­ta bude uvod u još bo­lji rad cr­no­gor­skih tre­ne­ra – is­ta­kao je dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić.
Pod­sje­ća­mo, put Ita­li­je kre­nu­li su sle­de­ći tre­ne­ri: Go­ran Pe­ri­šić (Bu­duć­nost), De­jan Ro­ga­no­vić (Ze­ta), Mi­lo­rad Ma­lo­vra­zić (Pe­tro­vac), Bra­ni­slav Mi­la­čić (Mo­gren), Mi­ljan Ra­do­vić (Gr­balj), Mir­ko Ma­rić (Ru­dar), Ko­sta Go­ra­no­vić (Su­tje­ska), Alek­san­dar Ne­do­vić (Mla­dost), Đu­ro Mi­ju­ško­vić (Lov­ćen), Ra­de Ve­šo­vić (Be­ra­ne), Slo­bo­dan Dra­ško­vić (Bo­kelj) i Mla­den Vu­ki­će­vić (Mor­nar). S dru­ge stra­ne, dru­go­li­ga­še će pred­sta­vlja­ti: Go­ran Jo­va­no­vić (Je­din­stvo), Želj­ko To­ma­še­vić (Ce­ti­nje), Mu­ha­med Le­kić (De­čić), Re­šad Pe­pić (Ibar), Zo­ran Trip­ko­vić (Brat­stvo), Dra­go­ljub Đu­re­tić (Kom), De­nis Ne­ko­vić (Je­ze­ro), Igor Ra­i­če­vić (Iga­lo), Pre­drag Per­čin (Ar­se­nal), Ne­boj­ša Asa­no­vić (Rad­nič­ki), Mi­li­ja Sa­vo­vić (Za­bje­lo) i De­jan Mr­va­lje­vić (Iskra).
D.P.
Slika

Mi­la­čić: Ako ukapiramo, dobro je...

Naj­i­sku­sni­ji me­đu tre­ne­ri­ma ko­ji su kre­nu­li u Đe­no­vu je Bra­ni­slav Mi­la­čić. Stra­teg Mo­gre­na je pred put is­ta­kao:
– Pr­vo, ide­ja je fe­no­me­nal­na. Vi­dje­će­mo ne­što ozbilj­no, bi­će nam pre­do­če­no sve za­što i ka­ko. Per­fekt­no za gle­da­nje i ana­li­zu.
Ko­li­ko će ko­ri­sti­ti? 
– Ko­li­ko ko bu­de htio. Ako ne­ko mi­sli da će­ po­ći ta­mo i na­u­či­ti sve, va­ra se.
Na pi­ta­nje da li se mo­že to što se vi­di u Đe­no­vi pri­mi­je­ni­ti u Cr­noj Go­ri, Mi­la­čić je od­go­vo­rio: 
– Ako bu­de­mo uka­pi­ra­li – do­bro je, ali ako bu­de­mo ka­pi­ra­li – to ne va­lja ni­šta – is­ta­kao je tre­ner bu­dvan­skih „maj­sto­ra s mo­ra”.

Br­no­vić oti­šao ranije 
da pri­ča sa Đo­ko­vi­ćem

U eks­pe­di­ci­ji ko­ja je ot­pu­to­va­la za Đe­no­vu, uz tre­ne­re pr­vo­li­ga­ša i dru­go­li­ga­ša su i pred­jed­nik FSCG De­jan Sa­vi­će­vić, se­lek­tor mla­dih Du­šan Vla­i­sa­vlje­vić, se­lek­tor ka­de­ta Bo­ris Lju­ti­ca, pi­o­ni­ra Bo­ris Mi­lič­ko­vić... Na spi­sku onih ko­ji će pra­ti­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća je i se­lek­tor A ti­ma Bran­ko Br­no­vić, ali nje­ga si­noć ni­je bi­lo na kam­pu.
Br­no­vić je u Ita­li­ju ot­pu­to­vao pri­je tri da­na auto­mo­bi­lom, a je­dan od raz­lo­ga što je oti­šao ra­ni­je je i Da­mjan Đo­ko­vić. Ve­zi­sta Li­vor­na odav­no se na­la­zi na me­ti struč­nog šta­ba „cr­ve­nih” i po­sto­ji mo­guć­nost upra­vo to­kom ovog bo­rav­ka u Ita­li­ji da do­đe do do­go­vo­ra.
Se­lek­tor „cr­ve­nih” je si­noć, za­jed­no sa svo­jim po­moć­ni­kom Dra­go­jem Le­ko­vi­ćem, po­sma­trao meč Mi­lan – Na­po­li na „San Si­ru”.


Ne­do­vić: Mo­že­mo do­sta 
da na­u­či­mo

Tre­ner Mla­do­sti Alek­san­dar Ne­do­vić slo­žio se sa ko­le­ga­ma da će bo­ra­vak u Đe­no­vi bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti.
– Mo­že­mo do­sta da na­u­či­mo. Ne­će­mo mo­ći da uzme­mo kom­ple­tan pro­gram, ali vi­dje­će­mo ka­ko se pri­stu­pa i ra­di sa ve­li­kim igra­či­ma, ka­ko re­a­gu­ju na Mi­haj­lo­vi­će­ve ko­rek­ci­je. Sve naj­bo­lje od nje­ga tre­ba po­ku­pi­ti, a on­da što je mo­gu­će bo­lje pri­la­go­di­ti na­šim uslo­vi­ma – is­ta­kao je Ne­do­vić.

To­ma­še­vić: Mi­haj­lo­vić me­đu naj­bo­lji­ma u Evro­pi


Želj­ko To­ma­še­vić, tre­ner Ce­ti­nja, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što će se­dam da­na gle­da­ti rad Si­ni­še Mi­haj­lo­vi­ća.
– Ovo je fe­no­me­nal­na ide­ja i si­gur­no će svi­ma na­ma ko­ri­sti­ti. Ima­će­mo šta da vi­di­mo i da se uvje­ri­mo ka­ko ra­di je­dan od naj­bo­ljih evrop­skih tre­ne­ra Si­ni­ša Mi­haj­lo­vić. Da je ta­ko, po­ka­zao je vo­de­ći sa klu­pe re­pre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je – re­kao je To­ma­še­vić.

Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore

     Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore je interesna, samostalna, demokratska, nezavisna i dobrovoljna organizacija članova Sindikata koji predstavlja organizacioni dio Granskog Sindikata sporta Crne Gore.
     Skraćeni naziv Sindikata je: „SPF CG“
     Sindikat je nezavisna organizacija u koju se dobrovoljno učlanjuju profesionalni fudbaleri, angažovani u klubovima koji djeluju u okviru Fudbalskog Saveza Crne Gore.
     Članstvo u Sindikatu je pojedinačno.
     SPF CG djeluje u sastavu Sindikata sporta CG. Sjedište Sindikata je u Podgorici.

                    

     Sindikat na principima ravnopravnosti, uzajamnosti i solidarnosti sarađuje sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu i međunarodnim sindikalnim organizacijama u skladu sa osnovnim programskim opredjeljenjima i zajednički utvrđenim stavovima Sindikata sporta Crne Gore.
     Zadatak i svrha Sindikata je objedinjavanje zaštite i unapređivanje pojedinačnih, posebnih i zajedničkih ekonomskih, socijalnih, profesionalnih i kulturnih interesa i prava svojih članova, kao i sporta uopšte.
     Sindikat teži objedinjavanju interesa svih profesionalnih fudbalera koji su pojedinačno zaposleni ili angažovani uz naknadu, ili traže takvu vrstu zaposlenja pri fudbalskom klubu, savezu ili profesionalnom udruženju.

 STATUT Sindikata prof. fudbalera CG 2009    
 STATUT eng